Reklama | Rada města Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Filharmonie Brno

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Rada města Brna vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky

Filharmonie Brno, příspěvková organizace

Požadované předpoklady:

– ukončené vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň,

– znalost základních principů, na nichž je založena příspěvková organizace zřízená, územním samosprávným celkem,

– orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled,

– dobrá orientace v oblasti ekonomiky,

– nejméně 4 roky praxe v řídící funkci,

– manažerské dovednosti,

– aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka (AJ, FJ, NJ),

– schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii,

– občanská a morální bezúhonnost,

– ovládání jednacího jazyka.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

– označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní adresu a telefon, e-mail, datum

a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno dále připojit:

– strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech,

– koncepci rozvoje Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, včetně záměru jejího financování na léta 2011 – 2015 (v rozsahu maximálně 5 normostran),

– motivační dopis,

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

– originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad,

– negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., nebo potvrzení o jeho vyžádání

(nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1. 12. 1971) – možno doložit v průběhu VŘ,

– čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1. 12. 1971),

– podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona

č. 101/2000 Sb.

Základní podklady pro zájemce o výběrové řízení – výroční zprávy a zřizovací listina organizace – jsou uveřejněny na internetových stránkách http://www.filharmonie-brno.cz.

Přihlášku, strukturovaný profesní životopis, koncepci a motivační dopis požadujeme předložit v českém jazyce a rovněž v některém z výše uvedených cizích jazyků (angličtina, němčina).

Přihlášku, strukturovaný profesní životopis, koncepci a motivační dopis v českém a cizím jazyce je nutné zaslat i elektronicky na adresu: [email protected].

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 2. 2011

Platové podmínky dle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace.

Vyhlašovatel se vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete doporučeně nebo předejte osobně na podatelně Magistrátu města Brna tak, aby dokumenty byly doručeny nejpozději dne 22. 12. 2010 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna

Personální oddělení

Dominikánské náměstí 1

601 67 Brno

Tento termín platí i pro zaslání elektronických dokumentů

odkazy

Filharmonie Brno

Sdílet článek: