čtvrtek, 4. červen 2015

Blaze mužům, kterým moudrá žena vládne

Napsal(a) 

Rozhovor s novou rektorkou bratislavské VŠMU Marií Heinzovou při příležitosti jejího nástupu do funkce

Od 1. 7. 2015 začnete pracovat ve funkci rektorky VŠMU. Jak vnímáte tuto školu a její jednotlivé fakulty? Pre mňa je Vysoká škola múzických umení moja Alma Mater v tom najlepšom slova zmysle. Ako každá podobná inštitúcia má svoje mimoriadne kvality, ale aj rozmanité problémy, ktoré už takmer 30 rokov od môjho prvého kontaktu s ňou citlivo vnímam. Ak by som chcela použiť zaužívanú definíciu poslania našej školy, povedala by som, že VŠMU je najvyššou akreditovanou vzdelávacou, umeleckou, vedeckou a výskumnou ustanovizňou v oblasti divadelného, filmového, hudobného a tanečného umenia na Slovensku. Za týmto akademickým vyjadrením sa samozrejme skrývajú ďaleko výstižnejšie charakteristiky jednotlivých fakúlt a druhov umenia, ktoré reprezentujú. Všetky tri fakulty (Divadelná fakulta, Filmová a televízna fakulta, Hudobná a tanečná fakulta) však majú spoločného menovateľa či vlastne menovateľov, ktorými sú určite vysoká miera kreativity, fantázia, talent, citlivosť, vnímavosť, originalita...

Akademický senát VŠMU Vás zvolil do funkce rektorky školy počtem hlasů 16:2. To je více než jednoznačná volba!? Priznávam, že výsledok ma príjemne prekvapil. Je to veľký prejav dôvery zo strany Akademického senátu VŠMU, čo si veľmi cením, ale rovnako veľký záväzok.

Zvolena jste byla i na základe své koncepce? Můžete ve stručnosti představit její důležité body? Za jednu z hlavných priorít považujem spoluprácu fakúlt pri riešení problémov, prehľadnosť v oblasti hospodárenia a personálnych záležitostí, ale tiež kvalitu pedagogickej činnosti, prezentáciu umeleckej a vedeckej činnosti smerom k verejnosti a vytváranie čo najlepšieho obrazu VŠMU v spoločnosti. V oblasti vzdelávania je potrebné naďalej sa venovať obsahu študijných programov, ich aktualizácii, mojou snahou bude vo väčšej miere získavať zahraničných uchádzačov pre štúdium na VŠMU, pripraviť programy ďalšieho vzdelávania.

V oblasti organizácie a riadenia preferujem otvorenosť a transparentnosť v riadení a rozhodovaní, dobrú komunikáciu medzi vedením VŠMU, fakultami, Akademickým senátom, Vedeckou a umeleckou radou, Správnou radou, ale aj so zástupcami študentov. Toto všetko samozrejme pri rešpektovaní autonómie fakúlt. Chcela by som, aby pracoviská rektorátu boli dobrou službou pre celú akademickú obec, aby vytvárali čo najlepšie profesionálne zázemie pre chod školy. Z hľadiska vzťahov našej školy k verejnosti a potenciálnym záujemcom o štúdium má veľký význam naša prezentácia  prostredníctvom webovej stránky a aktivity smerom k médiám. Súvisí s tým aj ďalší rozvoj  medzinárodnej spolupráce. Čo sa týka rozvoja školy, bude potrebné na základe reálnych  a očakávaných zdrojov vypracovať plán rekonštrukčných prác a stavieb na nasledujúce obdobie, ktoré by mali vychádzať z priorít jednotlivých fakúlt.

Přicházíte z Hudební a taneční fakulty, kde působíte jako pedagog klavírní hry a po dvě období jste zastávala funkci děkanky. Jak zajistíte, abyste své rodné fakultě nenadržovala? Ja sa skôr bojím, aby to nebolo úplne naopak, aby som nebola najprísnejšia práve na tých „svojich“... V každom prípade Akademický senát VŠMU je tou najlepšou zárukou, že rektor  nebude a nemôže preferovať žiadnu fakultu. Pokiaľ by aj z tých najlepších pohnútok chcel také rozhodnutia vykonať, posledné slovo má vždy akademický senát, v ktorom majú rovnaké zastúpenie všetky fakulty.

Využijete své zkušenosti děkanky a proděkanky HTF při práci rektorky? Budete usilovat o změny kompetencí prorektorů či děkanů fakult? Myslím, že pôsobenie vo funkcii dekana je veľmi dobrou skúsenosťou a hádam aj predpokladom (i keď nemusí byť zárukou) pre prácu rektora. Fakulta je podľa mojich predchádzajúcich skúseností miestom, kde sa dejú tie najpodstatnejšie veci. Dekan počas vykonávania svojej funkcie dokonale spozná všetky radosti i starosti fakulty. Čo sa týka kompetencií dekanov, určuje ich pomerne jasne legislatíva, ale v prípade prorektorov sú určité možnosti modifikácie, ktoré iste využijem pri napĺňaní spomínaných cieľov.

Hlavním tématem dneška jsou zdánlivě peníze. Jejich získávání i přerozdělování. Očekáváte změny v této oblasti? Dotácia pre našu školu (i všetky ostatné vysoké školy) sa vypočítava podľa metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný rok. Tá sa len ťažko ovplyvňuje a vysoké umelecké školy v niektorých ukazovateľoch ťahajú za kratší koniec. Snažíme sa dopĺňať chýbajúce financie grantovou činnosťou, aj keď ani to nie je jednoduché – možnosti grantov, o ktoré sa môžu uchádzať umelecké vysoké školy oproti grantom z oblasti prírodných alebo informatických vied, sú značne obmedzené. Ale musíme sa snažiť. Myslím, že pre nasledujúce obdobie bude  podstatný aj efektívnejší spôsob prerozdelenia financií v rámci školy, čo bude iste témou rokovaní s dekanmi fakúlt.

Studentská obec VŠMU je mezinárodní. Co může VŠMU nabídnout kupříkladu studentům z Česka? Záujem zahraničných študentov o štúdium je pre každú vysokú školu veľmi dobrou vizitkou. VŠMU má pomerne vysoký počet zahraničných študentov (najmä v oblasti hudobného umenia – cca 20% z celkového počtu), najviac ich prichádza práve z Českej republiky. Štúdium českých študentov má na našej škole dlhú tradíciu, vnímame ich celkom prirodzene ako svojich. V ich prípade odpadá jazyková bariéra, nevzťahuje sa na nich školné. Snažíme sa im poskytnúť rovnaké podmienky ako slovenským študentom, sú u nás veľmi vítaní.

Bez mezinárodní spolupráce dnes asi žádná umělecká škola nemůže fungovat. Jaké máte priority? Orientáciu pedagógov a študentov na zahraničnú spoluprácu a mobility nie je potrebné nejako zvlášť osvetľovať, všetci chápeme, že konfrontácia so zahraničným prostredím, partnerskými školami je nevyhnutná. Budem sa snažiť upevňovať doterajšie medzinárodné kontakty a vyhľadávať,  podporovať ďalšie, rozširovať čo najviac ponuku výmenných  pobytov pre študentov, pedagógov i výskumných pracovníkov.

A zůstane  Vám čas na vlastní uměleckou a pedagogickou práci? Musí. Je pravda, že práca funkcionára a práca umelecká a pedagogická  sú úplne odlišné svety, ale predsa ich všeličo spája. Vo všetkých prípadoch musíte mať dostatok predstavivosti, tvorivosti, nadania, vytrvalosti, ale hlavne trpezlivosti ... Dúfam, že sa mi to všetko podarí skĺbiť, i keď samozrejme musím rátať v prípade umeleckej a pedagogickej činnosti s určitými obmedzeniami. Pedagogická, ale najmä umelecká činnosť je však pre mňa nevyhnutná, predstavuje veľké duševné osvieženie a načerpanie energie. 

Jaký první krok ve funkci uděláte? Čím začnete?Chcela by som sa postupne stretnúť s pracovníkmi rektorátu, navštíviť fakulty. Určite si preštudujem všetky zmluvy, ktoré nás ako školu k niečomu zaväzujú, chcem mať prehľad o štruktúre pracovných miest na celej škole i o všetkých predpisoch. Rada by som tiež aktualizovala Dlhodobý zámer VŠMU pre najbližšie obdobie.

Přejeme Vám hodně úspěchů a děkujeme za rozhovor.

 

Doc. Mária Heinzová, ArtD. 

Se narodila v Ružomberku (1964), pochází z Dolného Kubína. Studovala  hru na klavír na konzervatoři v Žilině, po maturitě pokračovala ve studiu na Hudební fakultě  VŠMU v Bratislavě. V roce 1992 úspěšně ukončila studium umelecké aspirantury v třídě prof. Idy Černeckej. Roku 2003 sa habilitovala v odboru Hudobné umenie – hra na klavíri. Působí  na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislavě. Ve svém odbornom, resp. uměleckém působení se soustřeďuje především na oblast komorní hry a klavírní spolupráce. Vystupuje však i jako sólistka. Své zkušenosti z téměř 30ti roční pedagogické práce v oblasti klavírní komorní hry uplatňuje i ve své sólistické koncertní činnosti. Opakovaně bylo pozvaná jako lektor na různé mezinárodní interpretační kurzy. Nahrávala ve Slovenském rozhlase a  Slovenské televízi, koncertně vystupovala v Anglii, Řecku, Rakousku, Německu, Maďarsku, Ukrajině a v Česku. V letech  2007 – 2015 púsobila ve funkci děkanky Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.

Komentáře

Harmonie vychází za podpory

Ministerstvo kultury ČRNadace Český hudební fondNadace Leoše JanáčkaNadace Bohuslava Martinů

 

Naši partneři

Muzikus - magazín nejen pro muzikantyAlterecho - platforma pro současnou hudební kulturu

Chcete inzerovat? Máte dotaz?

+420 266 311 701

Novinky emailem

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.