Karel a Karel

Ve staroslavné pražské Novoměstské radnici se koná v roce 2016 šestý ročník festivalu Novofest. Podobně jako předchozí ročník má historické téma – v tomto roce uplyne 700 let od narození jedné z nejvýraznějších osobností českých dějin, římského císaře a českého krále Karla IV. Jeho neutuchající aktivity jak na poli politickém, tak i na poli duchovním a kulturním byly pro české země zásadní. Karel IV. byl podle historiků velice silně duchovně založený člověk a byl schopen hluboké kontemplace. Miloval umění a stal se jeho mecenášem, o jeho schopnostech politických, strategických i obchodních byly vydány řady spisů, a to už z pera jeho současníků. Je nasnadě, že se taková osobnost stala velkým zdrojem inspirace pro umělce všech oborů.

Novofest 2016 připomíná některé významné okamžiky jeho života a vlády. Proto byl  úvodní festivalový večer 3. dubna  poněkud „předsunut“ do období po Velikonocích (konkrétně na první neděli po Velikonocích). Vokální soubor Tiburtina spolu s pořadateli připomněl tzv. Svátek svátostin, jenž zavedl Karel IV. (posléze byl oficiálně schválen i papežem) při příležitosti vystavování císařských korunovačních klenotů (soubor několika set drahocenných předmětů včetně koruny, jablka, meče Karla Velikého, souboru relikvií apod.) v dnes již neexistující kapli Božího těla na Karlově náměstí, jemuž dnes vévodí věž Novoměstské radnice.

Barbora Kabátková

Jelikož však hudby doby Karla IV. se nedochovalo tolik, kolik bychom si přáli, věnovala Barbora Kabátková, umělecká vedoucí Tiburtiny, koncert ještě jednomu panovníkovi, pro Evropu dokonce podstatně významnějšímu – Karlu Velikému, zvanému Charlemagne. Ostatně Karel IV. byl vedle Panny Marie velkým ctitelem právě svého předchůdce.  Velká část koncertu byla tedy věnována skladbám officia pro svátek sv. Karla Velikého (28. ledna). Tiburtina repertoár uvedla ve verzi, jež je zachována v českém rukopise ze 14. století. Nicméně večer byl také neobyčejně pestrý stylově přesnou a pěvecky téměř dokonalou interpretací sekvencí, plankt, cancií, tropů… V druhé části dokonce zaznělo tříhlasé moteto Ave coronata a nechyběl ani dobře známý leich Otep myrhy v nádherné, prosté interpretaci paní Kabátkové, jež si dobře rozuměla s gotickou harfou. (Proud středověké hudby byl občas přemostěn recitacemi z Vita Caroli, jež přednesla Daniela Čermáková.) Společenství šesti žen jistě má hlasy různého typu a kvality, nicméně soubor s puncem světovosti z něj dělá schopnost přizpůsobení, naslouchání, flexibility a homogenity.  Přesto musím zvlášť ocenit pěvecky mimořádně vydařené sólové výstupy sopranistky  Ivany Bilej Broukové a altistky Kamily Mazalové a uznání zaslouží muzikalita, odborná kompetence a inspirativní vedení Barbory Kabátkové. Přestože hlavní sál Novoměstské radnice byl pro tuto hudbu velmi vstřícný, plné kvality Tiburtiny by se daly ocenit spíše například v Chrámu Panny Marie Sněžné na blízkém Jungmannově náměstí. Stejný program akusticky prověří prostor Kláštera Minoritů, kde Tiburtina uvede Charlemagne v rámci MHF Český Krumlov.

Další koncerty Novofestu se v Novoměstské radnici uskuteční 23. 6., 10. 8. a  6. 9. Největší lesk by mělo mít finále 24. 10., kdy se koncert uskuteční ve spolupráci s Akademií komorní hudby a nadací Villa Musica.

Sdílet článek: