Cenu České hudební rady 2022 převezmou Jiří Kolář a Alena Tichá

V sobotu 21. května 2022 předá Česká hudební rada svá ocenění PaedDr. Aleně Tiché, Ph.D. a prof. PaedDr. Jiřímu Kolářovi v rámci Koncertu vítězů interpretační soutěže Pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí Praha 2022. Předání proběhne v 19 hodin v Aule Karolina. PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. získává ocenění za svůj tvořivý přístup k hlasové průpravě zejména u nejmladší generace, prof. PaedDr. Jiřímu Kolářovi je udělena cena za celoživotní uměleckou a pedagogickou práci a reprezentaci České republiky v zahraničí. 

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. vystudovala obor Český jazyk a hudební výchova, dále pak na pražské Akademii múzických umění sólový zpěv. V letech 1983–2007 se zúčastňovala zahraničních kurzů zaměřených na didaktiku zpěvu metody Werbeck (B. Mikulić), studijních pobytů v Orffově institutu v Salzburku, doplňkových kurzů Feldenkraisovy metody a kurzů muzikoterapie. V r. 1984 získala titul PaedDr., v r. 2003 titul Ph.D. v oboru hudební teorie a pedagogiky. Od roku 1974 pracuje na katedře Hudební výchovy Pedagogické fakulty University Karlovy, současně na různých ZUŠ v oboru výuky sólového zpěvu, v letech 1992–2007 na základní škole jako učitelka hudební výchovy a sbormistryně. Od roku 1995 působí také jako hlasový poradce sborů a členka poroty v soutěžích sborového a sólového zpěvu.

Alena Tichá

Alena Tichá je autorkou a spoluautorkou odborných publikací a zpěvníků, hlasovou poradkyní pěveckých sborů, členkou porot soutěží sborového a sólového zpěvu a lektorkou Společnosti pro hudební výchovu ČR. Pro učitele z praxe vede metodické semináře Hlasová výchova dětí, Práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími, Hlasová výchova ve sboru či Tvořivá práce s hlasem. V posledních letech se zaměřuje též na hlasovou reedukaci a prevenci hlasové únavy u pedagogů a hlasových profesionálů. Spolupracuje s foniatrickou klinikou FN Hradec Králové. Její kariéra od počátku svědčí o snaze najít různé přístupy k oboru k oboru. Tichá neúnavně hledá, na základě hluboké znalosti fyziologických a psychologických aspektů způsoby, jak děti ke zpěvu motivovat, a jak využít hlasovou výchovu pro psychosomatickou a sociální integraci, stejně jako naopak psychosomatickou integraci pro zlepšení kvality hlasu. V roce 2021 Alena Tichá obdržela za svůj přínos českému hudebnímu školství Cenu Jaroslava Herdena.

Prof. PaedDr. Jiří Kolář je absolventem Pedagogické fakulty UK v Praze a Vysoké školy pedagogické v Praze. V letech 1964–2001 vyučoval sborové dirigování a intonační a sluchovou výchovu na Pedagogické fakultě UK v Praze, v letech 2001–2005 pak externě obor Sbormistrovství chrámové hudby. V roce 1981 získal titul PaedDr., v roce 1991 byl jmenován docentem pro obor Sbormistrovství a v roce 2000 profesorem pro obor Hudební výchova–Sbormistrovství. V roce 1967 založil ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, s nímž do r. 1999 absolvoval více než 800 koncertů doma a v 17 dalších evropských zemích. Sbor se pod jeho vedením stal desetinásobným laureátem prestižních evropských sborových soutěží a nahrával v domácích i zahraničních rozhlasových a televizních studiích (více než 100 nahrávek v Čs. rozhlase a po Evropě). Jeho výkony jsou zachyceny na 9 LP a 16 CD. Umělecká činnost Jiřího Koláře byla oceněna národními sbormistrovskými cenami – Cenou Ferdinanda Vacha (1999) a Bedřicha Smetany (2007), Cenou Ministerstva kultury ČR (2004), cenou Nadace Život umělce „Senior Prix 2007“, v roce 2012 stříbrnou medailí Senátu Parlamentu ČR a zlatou medailí Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj českého sborového zpěvu. V roce 2016 mu pak byla udělena Pamětní medaile Františka Lýska za mimořádný přínos interpretační sbormistrovské činnosti a oboru sborové pěvecké umění dětí a v roce 2017 Cena UČPS za celoživotní mistrovství v oboru sborový zpěv a za přínos českému sborovému hnutí. 

Jiří Kolář je autorem nebo spoluautorem řady učebních textů z oblasti intonační a sluchové výchovy a řízení sboru a v různých odborných časopisech publikoval více než 800 článků a odborných studií. V letech 1989–2005 byl šéfredaktorem časopisu Hudební výchova. Je čestným předsedou Unie českých pěveckých sborů, byl předsedou Sdružení sborových dirigentů při AHUV (1990–2010), je členem přípravných výborů a uměleckých rad řady mezinárodních sborových festivalů a stálým členem odborných porot mezinárodních domácích i zahraničních sborových soutěží. 

Česká hudební rada je střechovou nevládní organizací Evropské a Mezinárodní hudební rady při UNESCO v ČR. Její činnost byla obnovena v r. 1992. Ceny za dlouhodobý přínos v oblasti hudební kultury uděluje od r. 1994. Jsou to ocenění čestná, nicméně doprovozená grafickými díly českých autorů. Ceny záměrně nemají kategorie, protože tvůrčí osobnosti často překračují nebo slučují činnosti ve více oblastech. Jsou udělovány jak slavným osobnostem (např. Siru Ch. Mackerrasovi, D. Poutney, I. Moravcovi ad.), souborům (např. Collegiu 1704, Stamicovu kvartetu), událostem (např. Českým kulturním slavnostem), tak i osobnostem a organizacím, které zajišťují a obohacují chod kultury (např. P. Jurkovičovi, Dr. J. Tyrrellovi, M. Smetáčkové ad.). Jsou udělovány napříč obory, rozhodující je kvalita. Cenu nominuje valná hromada cca 50 členských organizací, včetně asociací (ASOPS, AHF ČR, AHUV, UČPS ad.). Současnou předsedkyní ČHR je Lenka Kavalová, která je mj. předsedkyní ASOPS. Cenu předává tajemnice organizace PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

 

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější